Farosymboler

Skol-Kemi sidorna är fortfarande under utveckling.
Kontakta mig (Svante Åberg) om du har önskemål om något särskilt som saknas på våra sidor.

Betydelserna av farosymbolerna

Se närmare beskrivning av .

Farosymboler används på förpackningar som konsumenten köper för att man lätt ska se om det finns några risker med innehållet. Farosymbolerna är ganska lätta att förstå, men här har du betydelsen i klartext.

FarosymbolFarobeteckning och farokod
Explosiv
Explosion med tryckvåg och utkast av splitter. Kan orsaka antändning av andra material.
Gas under tryck
Observera: Gaser under tryck kan explodera när de hettas upp. Utöver detta kan gasen vara t.ex. brandfarlig, giftig, oxiderande eller frätande. Gasflaskor kan även innehålla kyld gas som kan ge frostskador.
Giftig
Produkterna är giftiga och kan vara dödliga vid förtäring, hudkontakt och/eller inandning.
Oxiderande
Oxiderande ämnen är inte nödvändigtvis brännbara i sig själva, men de kan bidra till att orsaka och förvärra brand. Släck eventuell eld med pulver, skum, kolsyra, brandfilt eller vattendimma. Använd inte vattenstråle eftersom detta kan sprida elden. Avlägsna produkten från farozonen om det kan göras utan risk.
Hälsofarlig
Allergiska reaktioner i luftvägar eller andningssvårigheter. Vissa produkter kan vara dödliga om de förtärs och hamnar i luftvägarna där de kan orsaka kemisk lunginflammation. Exponering för vissa produkter kan orsaka permanenta hälsoskador (t.ex. cancer, reproduktionsskador).
Miljöfarlig
Dessa produkter är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Brandfarlig
Produkterna är mycket brandfarliga och antänds om de utsätts för öppen eld, gnistor och/eller värme. Våldsam eller explosiv förbränning kan uppstå. Vissa produkter avger brandfarliga gaser när de kommer i kontakt med vatten eller självantänder i luft. Släck eventuell eld med pulver, skum, kolsyra, brandfilt eller vattendimma. Använd inte vattenstråle eftersom detta kan sprida elden. Avlägsna produkten från farozonen om det kan göras utan risk.
Frätande
Inandning av ångor/spraydimma verkar frätande på luftvägarna. Inandning kan orsaka en brännande känsla i mun och hals samt ge upphov till nysningar, hosta, andningssvårigheter och bröstsmärtor. Om du förtär produkten kan den ge frätskador i mun, svalg och mage. Detta kommer att orsaka smärtor i mun, svalg och mage, svårigheter att svälja samt blodiga uppkastningar. Produkten har en frätande effekt på hud och ger en brännande smärta, rodnad, blåsor och frätskador. Om ämnet kommer i kontakt med ögonen kan det orsaka allvarliga frätskador, smärta, tårbildning och ögonlockskramper. Risk för allvarliga skador på ögonen som ger synskador.
Skadlig
Vissa produkter kan orsaka irritation i luftvägarna vid inandning. Andra produkter kan innehålla organiska lösningsmedel som kan orsaka dåsighet eller omtöckning vid inandning. Ångor kan orsaka huvudvärk och förgiftning. Förtäring kan vara farligt eller bara orsaka obehag och irritera slemhinnor i mun och mage. Vissa produkter kan orsaka en allergisk reaktion vid hudkontakt medan andra kan orsaka hudirritation och utslag. Om produkten kommer i kontakt med ögonen kan de bli irriterade.