Specialarbeten

Specialarbeten som ligger här tillhör respektive författare: Kopiering är tillåten endast när så anges uttryckligen. Innehållet återges i den form författaren presenterat materialet.

Om du själv har ett specialarbete du gärna vill publicera på denna sajt kan du kontakta Svante.Aberg@chem.umu.se

Bestämning av aluminium i olika märken av deodoranter
Extended Essay, vårterminen 2004
Författare: Arthiha Tharmakulanathan, International Baccalaureate
Skola: S:t Eskils Gymnasium i Eskilstuna
Handledare: Camilla Winbo-Palmqvist

Deodoranter innehåller vanligen aluminiumjoner som är en "astringent", dvs. ett ämne som har fömåga att få hudens porer att slutas. Det hindrar svetten att tränga fram vilket gör att lukt och fukt undviks. Emellertid misstänker man i vissa sammanhang att aluminium inte är nyttigt. Därför är det av intresse att veta hur mycket aluminium som finns i produkterna vi använder. I arbetet analyserar Arthiha innehållet av aluminium i tre deodoranter med hjälp av komplexometrisk återtitrering.

Arbetet är en så kallad "Extended essay" som genomförts inom IB-programmet på gymnasiet. Ladda själv ned arbetet
Determination of the Aluminium Content in Different Brands of Deodorants using the EDTA Back-Titration Method
Återvinning av krom, koppar och silver ur metallslaskar
Projektarbete, höstterminen 2003
Författare: Alicia Lind, Anna Rimark och Sara Malmgren
Skola: Sigrid Rudebecks Gymnasium i Göteborg
Handledare: Kristina Jansson

På många skolor är det idag självklart att t ex återvinna papper och kompostera avfall från skolbespisningen. Restprodukter från kemilaborationer glömmer man däremot ofta bort. Vill du ändra på det? Läs i så fall broschyren, och rapporten om du vill veta mer, som finns länkade till här nedan! Där får du veta hur man med enkla medel (redskap och kemikalier som finns på ett vanligt kemilab i skolan) kan framställa återanvändbara former av krom, koppar och silver ur restprodukter från kemilaborationer, och i kroms fall även en metod för att få ut ämnet ur kretsloppet eftersom detta ämne är så giftigt. Metoderna är enkla och återvinningsarbetet är tänkt att kunna tas om hand av eleverna.

Instruktionerna för genomförandet finns i denna broschyr (pdf) som du kan ladda ner. En mer detaljerad bakgrund hittar du i rapporten (pdf). Författarna ger sin tillåtelse att broschyren och rapporten kopieras under förutsättning att innehållet inte på något sätt ändras eller plagieras i produktion av nytt material.

Arbetet gjordes som projektarbete på Naturvetenskapligt Program vid Sigrid Rudebecks Gymnasium. Många personer från olika företag och institutioner (t.ex. Aquapoint, Chalmers och Stena Metall) har hjälpt till genom att svara på frågor. Tack!