Märkning av kemikalier

Skol-Kemi sidorna är fortfarande under utveckling.
Kontakta mig (Svante Åberg) om du har önskemål om något särskilt som saknas på våra sidor.

Säkerhetsmärkning av kemikalier

Det finns ett utarbetat märkningssystem för kemikalier i laboratoriet. Systemet används i USA och är lätt att förstå. Det finns inget påbud och att detta system ska användas i skolorna i Sverige, men är praktiskt och används av Skolkemi.

I färgfälten för hälsorisk, brandrisk och reaktivitet skrivs nummer som anger risknivån. Ytterligare ett fält, special, finns för att ange oxiderande ämnen och ämnen som reagerar med vatten.

Hälsa (blå):

0 = Normalt ingen risk.
1 = Försiktighet: Kan orsaka irritation.
2 = Varning: Kan vara skadlig vid hudkontakt eller inandning.
3 = Varning: Frätande eller giftig. Undvik hudkontakt eller inandning.
4 = Fara!: Kan vara livshotande redan vid kortvarig kontakt. Speciell skyddsutrsutning krävs.

Brandrisk (röd):

0 = Ej brännbar.
1 = Brännbar vid upphettning.
2 = Försiktighet: Flampunkt mellan 38-93 °C (100-200 °F)
3 = Varning: Flampunkt under 38 °C (100 °F)
4 = Fara!: Lättantändlig gas eller vätska.

Reaktivitet (gul):

0 = Ej reaktiv tillsammans med vatten.
1 = Försiktighet: Kan reagera tillsammans med vatten eller vid upphettning, men inte häftigt.
2 = Varning: Instabil eller kan reagera häftigt med vatten
3 = Fara!: Kan explodera vid stötar, vid uppvärmning eller blandad med vatten.
4 = Fara!: Explosiv vid rumstemperatur.

Special (vit):

W = Reagerar med vatten.
OX = Oxidationsmedel.