Säkerhetsrekommendationer för kemiska demonstrationer

Utformade av American Chemical Society Division of Chemical Education
Den som utför kemiska experiment inför publik måste:
 1. Känna till egenskaperna för de substanser och kemiska reaktioner som är involverade i alla demonstrationer som presenteras.
 2. Ta reda på alla lokala regler och förordningar och se till att hålla sig inom dessa.
 3. Bära lämpligt ögonskydd vid alla kemiska demonstrationer.
 4. Varna publiken att hålla för öronen när höga ljud förväntas.
 5. Planera demonstrationerna så att skadliga mängder av vådliga eller giftiga gaser (t ex NO2, SO2 eller H2S) inte släpps ut i lokalen.
 6. Förse experimentet med en skyddsskärm eller annat lämpligt skydd när det finns minsta risk att ett kärl, delar därav, eller dess innehåll kan slungas iväg med sådan kraft att det kan orsaka skada på person eller egendom.
 7. Se till att en brandsläckare finns till hands när minsta risk för brand föreligger i samband med experimentet.
 8. Aldrig själv smaka på eller uppmana åskådare att smaka på substanser som inte är avsedda som livsmedel.
 9. Aldrig utföra demonstrationer där man utsätter kroppsdelar för fara, t ex genom att stoppa torris i munnen eller doppa händer i flytande kväve.
 10. Aldrig använda "öppna" kärl som innehåller flyktiga och giftiga substanser, som t ex bensen, koltetraklorid, koldisulfid eller formaldehyd.
 11. Tillhandahålla skrivna utförandeinstruktioner med risk- och kvittblivningsinformation för varje experiment, när publiken uppmanas att upprepa något experiment som förekommer i demonstrationerna.
 12. Se till att lämpliga avfallsbehållare finns och att substanser som är farliga för miljön tas om hand på ett betryggande sätt.
© Copyright, American Chemical Society, 1988. Published with permission.