kemiska reaktioner

En kemisk reaktion innebär att de bindningar bryts och bildas så att de reagerande ämnena bilda nya kemiska ämnen.

Exakt hur ämnena byggs om beskrivs av reaktionsmekanismen.

Hastigheten för reaktionen beror på de energitrösklar, aktiveringsenergier som är inblandade i reaktionsstegen och på tillgången på energi, vanligen i form av värmerörelser hos partiklarna.

Eftersom reaktioner alltid kan ske åt båda hållen, framåt och tillbaka, så finns ett jämviktsläge där de motsatta reaktionerna balanserar varandra. Detta jämviktsläge bestäms av den inneboende energin hos de reagerande ämnena i jämförelse med de ämnen som bildas. Tendensen är att energifattiga ämnen bildas. Men dessutom finns en statistisk effekt som har att göra med graden av ordning, vilket beskrivs av entropin för systemet. Tendensen är att reaktionerna bildar ämnen där graden av oordning är större.