säkerhet

Säkerheten på laboratoriet och över huvud taget när man gör kemiska experiment bygger på kunskap. Många kemikalier är inte farliga, men de som kan orsaka skador måsta man känna till.

Den största risken är när man handskas med brandfarliga ämnen eller ämnen som kan ge en explosiv reaktion. Var särskilt uppmärksam när du hanterar organiska lösningsmedel eller starka oxidationsmedel som kan komma i knotakt med organiska ämnen.

Frätskador är en annan typ av skada där speciellt ögonen och lungorna måste skyddas. Starka, koncentrerade syror och baser är exempel på frätande ämnen. Gaser såsom klor eller brom kan skada lungorna. Huden är i allmänhet ett gott skydd.

Det finns också ämnen som inte ger omedelbara symptom, men som kan ge allvarliga skador i längden. Det gäller ämnen som kan orsaka cancer eller genetiska skador. De flesta ämnen som kan ge denna typ av skador är organiska ämnen.

Vissa ämnen kan ge upphov till allergier. Ett exempel är nickel.

Man behöver inte vara rädd för alla "kemikalier". Faktiskt hanterar vi väldigt många kemikalier i vår vardag. Tänk bara på rengöringsmedel, hygienartiklar, färger, limmer och mat!