Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi

Tillhör kategori: elektrokemi, redox, urval experiment under revidering

Författare: Svante Åberg

Introduktion Riktlinjer Säkerhet Materiel Förarbete Utförande Förklaring Kemisk bakgrund Fördjupning Litteratur Fler experiment

Gör kopparslanten skinande ren - med redoxkemi

Brandfarligt Irriterande Använd skyddsglasögon 

Tid för förberedelse: Försumbart

Tid för genomförande: 10 minuter

Antal tillfällen: 1

Säkerhetsfaktor: Utföres med normal varsamhet

Svårighetsgrad: Busenkelt

Introduktion

Tycker du att kopparslanten är mörk och ful? Här kommer recept på hur du kan göra den skinande blank igen. Receptet tär inte på kopparen och kan därför användas för slantar du är rädd om.

Riktlinjer

Experimentet passar bäst som elevförsök. Det kan utföras av alla, gammal som ung. Den kemiska förklaringen passar dock bäst att ta upp på gymnasiet eller möjligen i högstadiet.

Säkerhet

Remol varningsetikett
Foto: © Svante Åberg
I experimentet används fläckborttagningsmedel, Remol, innehållande natriumditionit (= natriumhydrosulfit). Medlet är märkt som hälsovådligt, men säljs i vanliga affärer och får hanteras i hemmen. Natriumditionit är ett pulver som luktar svagt av svavelhaltiga gaser. När det väl löst sig i vatten försvinner lukten.

Natriumditionit har följande riskgradering enligt The National Fire Protection Association (NFPA), (NFPA 49, Hazardous Chemical Data, 1994; ):

Överblivna kemikalier kan spolas ned i avloppet (Remol är märkt som Bra miljöval).

Materiel

Förarbete

Det krävs inget förarbete.

Utförande

 1. Tvätta bort eventuellt fett från kopparslanten med borste, tvål och vatten.
 2. Tag på skyddshandskar.
 3. Lägg 1 tsk Remol på en bit dubbelvikt hushållspapper.
 4. Fukta med några droppar vatten.
 5. Gnugga den mörka kopparslanten i den fuktiga natriumditioniten tills den blir skinande blank.
 6. Tvätta bort all Remol, även från hushållspapperet, och skölj ned i vasken. Lämna ingen Remol framme - brandfara!

Kommentar: Det mörka skiktet på kopparen kan skapas genom att slanten hålls med degeltång i lågan av en Bunsenbrännare tills den blivit het. Tag sedan ut slanten och låt den svalna. Alternativt kan man värma kopparslanten på en het kokplatta.

Förklaring

Kopparen i slanten reagerar med luftens syre och bildar kopparoxid, CuO. Det är en reaktion som tar lång tid vid rumstemperatur. Kopparoxidskiktet på ytan är ganska tunt. Därför lyser den underliggande kopparen igenom och slanten ser mörkbrun ut.

Remol
Foto: © Svante Åberg
I den svarta kopparoxiden, CuO(s), är kopparen tvåvärt laddad. Man kan skriva formeln Cu2+O2-. Ett sätt att få tillbaka koppar som metall är att tillföra elektroner så att man får reaktionen Cu2+ + 2 e- → Cu(s). Elektronerna måste tas från ett ämne som har förmågan att avge elektroner, dvs från ett reduktionsmedel. Ett sådant ämne är natriumditionit (= natriumhydrosulfit), som finns i Remol som vi använder i experimentet.

Kemisk bakgrund

Vy för utskrift av kemisk bakgrund och fördjupning

Kopparslantens yta oxideras av luftsyret

Syret i luften reagerar med kopparen i två steg. Först bildas koppar(I)oxid (Cu2O), som är röd:
2 Cu(s) + O2(g) Cu2O(s)
koppar syre koppar(I)oxid

Koppar(I)oxidskiktet märks inte eftersom det är så tunt och dessutom snart reagerar vidare till koppar(II)oxid (CuO), som är svart:

Cu2O(s) + ½ O2(g) 2 CuO(s)
koppar(I)oxid syre koppar(II)oxid

Koppar oxideras inte i torr luft. Även i fuktig luft sker oxidationen långsamt. Om man däremot upphettar kopparen till över 200 °C blir oxidationen ganska snabb. Ytan blir först gulröd av Cu2O och sedan svart av CuO.

Om den fuktiga luften innhåller andra ämnen, som t ex svaveloxider, bildas ett grönt skikt av ärg (patina). Även karbonater och klorider kan bildas [1].

Brytvärda förekomster av koppar i jorskorpan är ofta i form av koppar(I)oxid (Cu2O) och kallas röd kopparmalm eller kuprit.

Kopparoxiden kan omvandlas till koppar igen

Koppar(II)oxiden kan reduceras till kopparmetall av ett tillräckligt starkt reduktionsmedel. Det betyder att man inte får något förlust av koppar vid reaktionen. Slanten återbildas därför praktiskt taget till sitt ursprungliga skick. Därför blir slanten också blank som en ny slant.

I experimentet används natriumditionit som reduktionsmedel. Natriumditionit är ett salt av syran ditionsyrlighet. I ditionit, S2O42-, har svavel oxidationstalet III [1]. Ditionit fungerar som ett ganska starkt reduktionsmedel och oxideras själv till sulfit, SO32- [former natriumsulfit (Na2SO3), natriumbisulfit (NaHSO3), svavelsyrlighet (H2SO3)], där svavlet har oxidationstalet IV.

I experimentet sker följande reaktioner [2]:
Oxidation: S2O42- + 2 H2O(l) → 2 H2SO3 + 2 e-
Reduktion: CuO + 2 e- → Cu(s) + O2-
Neutralisation: 2 H2SO3 + O2- → 2 HSO3- + H2O(l)

Nettoreaktionen för oxidationen, reduktionen och neutralisationen blir:

S2O42- + CuO(s) + H2O(l)  2 HSO3- + Cu(s)
ditionit koppar(II)oxid vatten bisulfit
(= vätesulfit)
koppar

Lägg märke till att ingen koppar går förlorad. Den koppar som reduceras sitter kvar på ytan.

Användning av natriumditionit

Förutom i fläckborttagningsmedel för hushållen används natriumditionit som blekmedel för pappermassa och papper av industrin. Den används också som reduktionsmedel vid färgning med indigo, i tvål med blekande effekt och för att avlägsna färg från färgade textilier. [3]

Fördjupning

Redoxreaktion

Redoxreaktioner kan delas upp i delreaktionerna oxidation och reduktion.

Oxidation

Med oxidation menar man reaktioner där elektroner avges. Vid en oxidationsreaktion avges energi i de flesta fallen. Flera metaller kan reagera vid rumstemperatur med luftens syre till oxider. Exempel på detta är järn som oxideras av luftens syre och bildar då rost. Oxidationssteget är
Fe → Fe2+ + 2 e

Reduktion

Motsatsen till oxidation är reduktion. Reduktion innebär att elektroner tas upp. Exempel på en reduktion är när syreatomerna tar upp de elektroner som järnet avger när det rostar. Syreatomerna bildar negativa joner. Man säger då att syret har reducerats

O + 2e → O2–

Reduktion och oxidation sker samtidigt

Elektroner kan inte förkomma fria, de kan bara överföras från ett ämne till ett annat. När en reduktion sker, sker samtidigt en oxidation eftersom lika stort antal elektroner avges och tas upp. Vi kallar detta redoxreaktion. I exemplet med oxidation av järn och reduktion av syre balanseras de två delreaktionerna så att lika många elektroner tas emot som de som avges och man får totalreaktionen

Fe + O → Fe2+ + O2–

Om vi tar hänsyn till att syrgas förekommer som molekyler och att järnjonerna och syrejonerna bildar föreningen FeO och dessutom anger aggregationsformen, så kan vi snygga till reaktionsformeln för totalreaktionen till

2 Fe(s) + O2(g) → 2 FeO(s)

material på avancerad nivå kommer att läggas in här

Redoxreaktion vid kontakt mellan ämnena

Kontakt mellan reaktanterna

I en vanlig redoxreaktion sker elektronövergången i kontakt mellan ämnena som reagerar. Elektronen hoppar över direkt från molekylen (eller atomen) som oxideras till molekylen (eller atomen) som reduceras. Elektronhoppet kan bara ske över mycket korta avstånd och sker därför i samband med att partiklarna kolliderar. Därför sker oxidationen och reduktionen på samma plats.

Elektroner förekommer inte fria i ämnen

Anledningen till att elektronöverföringen sker i direktkontakt mellan ämnena är att elektroner inte kan förekomma fria i ett material eller en lösning. De binder alltid till de atomer eller molekyler som finns i närheten. I icke-metalliska material är elektronens position vanligen fixerad till en bestämd molekyl eller atom.

Däremot är elektronerna fritt rörliga i metalliska material. De kan dock inte lämna metallen, bara röra sig inom metallen. När elektronerna rör sig förbi atomerna i metallgittret handlar det inte om elektronöverföring. I stället har metallen ett enda stort elektronmoln av ledningselektroner som är gemensamma för hela metallkristallen.

Det finns också halvledande material som med viss ledningsförmåga, men där elektronerna i huvudsak är fixerade i vissa positioner.

Korrosion av koppar

Koppar är en rätt ädel metall. Den är därför ganska motståndskraftig, men i närvaro av fukt sker en viss korrosion. Korrosionshastigheten ökar i närvaro av luftföroreningar och joner, speciellt kloridjoner.

På koppar i luft och i marken bildas beläggningar av ärg, som utfällningar av kopparsalter. Ärgen har en grönaktig färg som kommer från kopparjonerna.

Bildningen av ärg börjar med att kopparen reagerar med luftens syre och bildar kopparoxid. Det finns två kopparoxider.

Närmast den rena kopparen hittar man ett tunt skikt av av röd Cu(I)oxid, Cu2O, som också kallas kuprit. Den envärda kopparoxiden har lågt innehåll av syre eftersom den ligger närmast kopparmetallen.

Nästa lager innehåller svart Cu(II)oxid, CuO. Innehållet av syre är större än i den röda kopparoxiden. Anledningen är att ytan har utsatts för mer syre från atmosfären.

Ytterst ligger den gröna ärgen. Den är ofta en 1:1-blandning av kopparhydroxid och kopparkarbonat som kallas basisk kopparkarbonat, Cu2CO3(OH)2. Karbonatet bildas från luftens koldioxid och vatten.

För länge sedan tillverkade man ärg av koppar. Receptet är mycket gammalt. Det finns beskrivet i ett dokument som har daterats till ca 200 e Kr. Enligt receptet skulle en kopparbit hängas i luften ovanför en tunna med vinäger (ättiksyra). Den gröna ärgen av kopparacetat, Cu(CH3COO)2, som bildades skrapades sedan av och användes för att tillverka falska smaragder, som ju är gröna precis som ärgen.

Korrosionen i väder och vind

Koppar som utsätts för väder och vind korroderar. Ett nylagt koppartak blir ofta först svart av koppar(II)sulfid. Grön ärg bildas sedan genom att sulfiden oxideras vidare till koppar(II)hydroxidsulfat, Cu4(OH)6SO4. Tillsammans med sulfatet finns ofta också koppar(II)hydroxidkarbonat, Cu2CO3(OH)2. I områden nära kuster med saltvatten kan ärgen innehålla stora mängder koppar(II)hydroxidklorid, Cu2Cl(OH)3. Kopparföremål som legat i marken kan ha fått en beläggning av kopparfosfat.

Korrosion av koppar i havsvatten

Koppar i havsvatten är utsatt för kraftig korrosion på grund av den närvarande kloriden i koksaltet. Drygt 4 % av havsvattnet är ju koksalt, NaCl. Första reaktionerna är följande:

Cu(s) → e- + Cu+
Cu+ + Cl-(aq) → CuCl(s)

Men koppar(I)klorid (CuCl) är inte stabil i luften. När man tar upp föremålen reagerar koppar(I)kloriden med luftens syre (O2) och luftfuktigheten (vatten, H2O) vilket kan leda till "bronssjukan". Basisk koppar(II)klorid (CuCl2·3 Cu(OH)2) bildas samtidigt som saltsyra (HCl).

4 CuCl(s) + 4 H2O(l) + O2(g) → CuCl2·3 Cu(OH)2(s) + 2 HCl(aq)

Saltsyran reagerar sedan vidare med okorroderad kopparmetall under bildning av mera koppar(I)klorid under avgivande av vätgas (H2).

2 Cu(s) + 2 HCl(aq) → 2 CuCl(s) + H2(g)

På så sätt fortsätter processen till dess all koppar korroderat. För att få stopp på korrosionen måste kloriden avlägsnas.

Litteratur

 1. Hägg, G. (1989). Allmän och oorganisk kemi. (9. uppl.) Stockholm: Almqvist & Wiksell.
 2. Merck Index, 12th edition, 1996, Merck & Co., Inc., USA.
 3. Copper Facts, Copper Alliance
  https://copperalliance.eu/about-copper/copper-facts/ (2019-10-22)
 4. Basic Methods of Conserving Underwater Archaeological Material Culture, Nautical Archaeology Program, Department of Anthropology, Texas A&M University
  https://www.denix.osd.mil/denix/Public/ES-Programs/Conservation/Underwater/archaeology.html (2007-10-04)
 5. Conservation of nonferrous metals
  https://www.denix.osd.mil/denix/Public/ES-Programs/Conservation/Underwater/5-CU-AG.html (2007-10-04)
 6. Metal Conservation
  https://www.denix.osd.mil/denix/Public/ES-Programs/Conservation/Underwater/3-IRON-1.html (2007-10-04)

Fler experiment


elektrokemi, redox
Anden i flaskan
Anodisering och färgning av aluminium
Att göra bly
Diffusion av kopparjoner
Elda stålull
Elektrofores av grön hushållsfärg
Elektrokemisk skrift
Guldpeng av mässing
Indikatorpapper för plus och minus på batteriet
Kemi med zinkjodid, del 1: Framställning
Kemi med zinkjodid, del 2: Återbilda grundämnena elektrokemiskt
Kemisk klocka med jod
Permanenta håret
Rengöra silver
Rostbildning och rostskydd
Rostindikator visar var järnet rostar
Skämta med en svart kopparslant
Syrehalten i luft
Tag bort rost med elektrisk ström
Testa C-vitamin i maten
Tillverka tomtebloss
Varför rostar järn och hur kan man förhindra det?
Ärg på en kopparslant

urval experiment under revidering
Badbomber
Bjud din jäst på mat
Blåsa ballong med hjälp av PET-flaska
Brus-raketen
Den bästa bulldegen
Den tunga koldioxiden
Diffusion av kopparjoner
Diffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelse
Eld - varför brinner det?
Elda stålull
En märklig planta
Fakta del 1
Fakta del 2
Gelégodis i vatten
Gör hårt vatten mjukt
Hur gör man kakan porös?
Indikatorpärlor
Kemi i en brustablett
Kemi i en plastpåse
Kognitiva begrepp del 1
Kognitiva begrepp del 2
Koka vatten i en spruta
Ljuset under glaset
Mentos-pastiller i kolsyrad läsk
När flyter potatisen?
Osmos i ett ägg
Pelargonens färg
pH i kokt mineralvatten
pH-beroende avfärgning av rödkål
pH-förändringar vid fotosyntes
Principen för dynamisk jämvikt
Pulversläckare
Regnbågens färger med Rödkåls-indikator
Surt regn
Syror och baser i konsumentprodukter
Tvätta i hårt vatten
Varför äter vi Samarin?
Vattenrening